Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 25/10/2020

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Mt 22, 34-40) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 25/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube