Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A - 20/09/2020

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 20, 1-16a) – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. 20/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube