Hình Thánh Lễ "Cung hiến Thánh đường Latêranô" - Kỷ niệm 285 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Bảy, 11-11-2017 | 06:54:24

MỪNG LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
KỶ NIỆM 285 NĂM THÀNH LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ (1732 -2017)
MỪNG QUÝ CHA, QUÝ THẦY CÓ NGÀY KỶ NIỆM NĂM 2017

10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (1) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (2) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (3) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (4) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (5) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (6) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (7) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (8) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (9) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (10) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (11) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (12) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (13) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (14) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (15) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (16) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (17) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (18) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (19) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (20) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (21) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (22) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (23) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (24) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (25) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (26) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (27) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (28) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (29) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (30) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (31) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (32) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (33) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (34) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (35) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (36) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (37) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (38) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (39) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (40) 10-11-2017 Ta On 285 Năm lap Dong (41)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới