Hình ảnh Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua trao khăn, huy hiệu Tông đồ đội trưởng

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 22:35:04

Hình ảnh Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua trao khăn, huy hiệu Tông đồ đội trưởng

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (1)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (2)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (3)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (4)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (5)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (6)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (7)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (8)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (9)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (10)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (11)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (12)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (13)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (14)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (15)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (16)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (17)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (18)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (19)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (20)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (21)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (22)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (23)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (24)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (25)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (26)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (27)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (28)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (29)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (30)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (31)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (32)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (33)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (34)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (35)

 

Tìm kiếm

Tin mới