Hình ảnh trại Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế từ 16 - 19/07/2018 tại Huế - La Vang

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 21:55:34

Mầm non Chúa Cứu Thế bước theo Chúa Cứu Thế, hiến mình cho ơn cứu chuộc chứa chan theo đặc sủng DCCT do thánh Anphongsô sáng lập, loan báo Tin Mừng – phục vụ những người nghèo khổ bị bỏ rơi hơn cả. Cuộc trại đã mang lại cho các em một tinh thần hăn say, nhiệt huyết, hy sinh quên mình, đoàn kết yêu thương, và trao cho nhau tình thân ái, không còn phân biệt Bắc Trung Nam. “Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà, anh em chúng ta có chung một Người Cha…” “THƯƠNG MẾN NHAU VỚI TÌNH HUYNH ĐỆ”.

201807 Trai On Goi CSsR (20)

201807 Trai On Goi CSsR (1)

201807 Trai On Goi CSsR (2)

201807 Trai On Goi CSsR (3)

201807 Trai On Goi CSsR (4)

201807 Trai On Goi CSsR (5)

201807 Trai On Goi CSsR (6)

201807 Trai On Goi CSsR (7)

201807 Trai On Goi CSsR (8)

201807 Trai On Goi CSsR (9)

201807 Trai On Goi CSsR (10)

201807 Trai On Goi CSsR (11)

201807 Trai On Goi CSsR (12)

201807 Trai On Goi CSsR (13)

201807 Trai On Goi CSsR (14)

201807 Trai On Goi CSsR (15)

201807 Trai On Goi CSsR (16)

201807 Trai On Goi CSsR (17)

201807 Trai On Goi CSsR (18)

201807 Trai On Goi CSsR (19)

201807 Trai On Goi CSsR (20)

201807 Trai On Goi CSsR (21)

201807 Trai On Goi CSsR (22)

201807 Trai On Goi CSsR (23)

201807 Trai On Goi CSsR (24)

201807 Trai On Goi CSsR (26)

201807 Trai On Goi CSsR (27)

201807 Trai On Goi CSsR (28)

201807 Trai On Goi CSsR (29)

201807 Trai On Goi CSsR (30)

201807 Trai On Goi CSsR (31)

201807 Trai On Goi CSsR (32)

201807 Trai On Goi CSsR (33)

201807 Trai On Goi CSsR (34)

201807 Trai On Goi CSsR (35)

201807 Trai On Goi CSsR (36)

201807 Trai On Goi CSsR (37)

201807 Trai On Goi CSsR (38)

201807 Trai On Goi CSsR (39)

201807 Trai On Goi CSsR (40)

201807 Trai On Goi CSsR (41)

201807 Trai On Goi CSsR (42)

201807 Trai On Goi CSsR (43)

201807 Trai On Goi CSsR (44)

201807 Trai On Goi CSsR (45)

201807 Trai On Goi CSsR (46)

201807 Trai On Goi CSsR (47)

201807 Trai On Goi CSsR (48)

201807 Trai On Goi CSsR (49)

201807 Trai On Goi CSsR (50)

201807 Trai On Goi CSsR (51)

 

201807 Trai On Goi CSsR (52)

201807 Trai On Goi CSsR (53)

201807 Trai On Goi CSsR (54)

201807 Trai On Goi CSsR (55)

201807 Trai On Goi CSsR (56)

201807 Trai On Goi CSsR (57)

201807 Trai On Goi CSsR (58)

201807 Trai On Goi CSsR (59)

201807 Trai On Goi CSsR (60)

201807 Trai On Goi CSsR (61)

201807 Trai On Goi CSsR (62)

201807 Trai On Goi CSsR (63)

201807 Trai On Goi CSsR (64)

201807 Trai On Goi CSsR (65)

201807 Trai On Goi CSsR (66)

201807 Trai On Goi CSsR (67)

201807 Trai On Goi CSsR (68)

201807 Trai On Goi CSsR (69)

201807 Trai On Goi CSsR (70)

201807 Trai On Goi CSsR (71)

201807 Trai On Goi CSsR (72)

201807 Trai On Goi CSsR (73)

201807 Trai On Goi CSsR (74)

201807 Trai On Goi CSsR (75)

201807 Trai On Goi CSsR (76)

201807 Trai On Goi CSsR (77)

201807 Trai On Goi CSsR (78)

201807 Trai On Goi CSsR (79)

201807 Trai On Goi CSsR (80)

201807 Trai On Goi CSsR (81)

201807 Trai On Goi CSsR (82)

201807 Trai On Goi CSsR (83)

201807 Trai On Goi CSsR (84)

201807 Trai On Goi CSsR (85)

201807 Trai On Goi CSsR (86) 201807 Trai On Goi CSsR (87)

Fx Hoài Nguyễn

Tìm kiếm

Tin mới