Hình ảnh Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018 Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày Thứ III

Thứ Năm, 29-03-2018 | 11:11:15

Đức Giêsu bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. (Mt 26, 34)

 Hình ảnh Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018 Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày Thứ III

Bài giảng

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (1)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (2)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (3)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (4)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (5)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (6)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (7)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (8)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (9)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (10)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (11)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (12)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (13)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (14)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (15)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (16)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (17)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (18)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (19)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (20)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (21)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (22)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (23)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (24)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (25)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (26)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (27)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (28)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (29)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (30)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (31)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (32)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (33)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (34)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (35)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (36)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (37)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (38)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (39)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (40)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (41)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (42)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (43)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (44)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (45)

28-03-2018 Gioi Tre Tinh Tam 3 (46)

 

Tìm kiếm