Hình Ảnh Thánh lễ nhập quan Cha MácCô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Hai, 21-05-2018 | 14:28:33

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (9)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (1)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (2)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (3)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (4)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (5)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (6)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (7)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (8)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (10)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (11)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (12)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (13)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (14)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (15)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (16)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (17)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (18)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (19)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (20)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (21)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (22)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (23)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (24)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (25)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (26)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (28)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (29)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (30)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (31)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (32)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (33)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (34)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (35)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (36)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (37)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (38)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (39)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (40)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (41)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (42)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (43)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (44)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (45)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (46)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (47)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (48)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (49)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (50)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (51)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (52)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (53)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (54)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (55)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (56)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (57)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (58)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (59)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (60)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (61)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (62)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (63)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (64)

20180521 Le nhap Quan Cha Duc (65)

Tìm kiếm