Hình ảnh Thánh lễ Mừng Xuân mới Kỷ Hợi - Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Tư, 06-02-2019 | 01:16:11

Thánh lễ ngày Mồng Một Tết Kỷ Hợi: Khai mạc Tam nhật Hành Hương Minh Niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2019

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (1)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (2)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (3)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (4)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (5)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (6)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (7)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (8)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (9)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (10)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (11)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (12)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (13)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (14)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (15)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (16)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (17)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (18) 05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (19)

 

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (20)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (21)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (22)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (23)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (24)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (25)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (26)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (27)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (28)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (29)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (30)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (31)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (32)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (33)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (34)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (35)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (36)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (37)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (38)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (39)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (40)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (41)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (42)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (43)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (44)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (45)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (46)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (47)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (48)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (49)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (50)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (51)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (52)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (53)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (54)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (55)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (56)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (57)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (58)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (59)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (60)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (61)

05-02-2019 Thanh Le Minh Nien (62)

 

Tìm kiếm

Tin mới