Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Thứ Ba, 15-05-2018 | 17:54:31

Vào lúc 9g 30 ngày 14/05/2018 tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Xuân, Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo quý Cha quý Tu Sĩ nam, nữ và quý thân bằng quý thuộc và quý ông bà anh chị em về hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Mừng Thương Thọ 90 tuổi của ông bà cố…

Thánh lễ 25 Năm Linh mục hôm nay cũng như là Thánh Lễ mở tay vì cách đây 25 năm Cha Đaminh và có rất nhiều những Cha đã chịu chức trong âm thầm…

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (53)

Ông Bà Cố, Cha Đaminh chụp hình chung với gia đình, con cháu

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (1)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (2)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (3)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (4)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (5)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (6)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (7)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (8)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (9)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (10)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (11)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (12)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (13)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (14)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (15)

2018 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (16)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (1)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (2)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (3)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (4)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (5)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (6)

Đoàn đồng tế rước vào Thánh Lễ

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (7)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (8)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (9)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (10)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (11)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (12)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (13)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (14)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (15)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (16)

Dẫn vào Thánh lễ Tạ Ơn

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (17)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (18)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (19)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (20)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (21)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (22)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (23)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (24)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (25)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (26)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (27)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (28)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (29)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (30)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (31)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (32)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (33)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (34)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (35)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (36)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (37)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (38)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (39)

Đại diện Giáo xứ Thái Xuân chúc mừng Cha Đaminh và Ông Bà Cố

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (40)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (41)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (42)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (43)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (44)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (45)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (46)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (47)

Cha Đaminh bắt đầu Thánh lễ Tạ ơn20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (48)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (49)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (50)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (51)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (52)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (53)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (54)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (55)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (56)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (57)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (58)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (59)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (60)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (61)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (62)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (63)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (64)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (65)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (66)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (67)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (68)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (69)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (70)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (71)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (72)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (74)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (75)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (76)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (77)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (78)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (79)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (80)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (81)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (82)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (83)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (84)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (85)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (86)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (87)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (88)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (89)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (90)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (91)

 

Tâm tình Tạ ơn và cám ơn của Cha Đaminh sau thánh lễ20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (92)

 

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (93)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (94)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (95)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (96)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (97)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (98)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (99)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (100)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (101)

20180513 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (102)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (118)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (119)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (120)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (121)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (122)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (123)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (124)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (125)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (126)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (127)

20180514 Thanh le 25 Nam Lm C Thong (128)

 

Tìm kiếm

Tin mới