Hình ảnh Thánh lễ Khấn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 19:44:34

8g 30 ngày 28/06/2018 Thánh lễ khấn lần đầu của 12 tập sinh và 11 Thầy Học Viện sẽ khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế; Tỉnh Dòng Việt Nam

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (22)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (23)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (24)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (25)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (26)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (27)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (28)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (29)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (30)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (31)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (32)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (33)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (34)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (35)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (36)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (37)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (38)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (39)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (40)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (41)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (42)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (43)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (44)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (45)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (46)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (47)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (48)

Cha Giáo Tập giới thiệu các Tập Sinh tuyên Khấn lần Đầu

 

 

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (51)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (52)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (53)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (54)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (55)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (56)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (57)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (58)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (59)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (60)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (61)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (62)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (63)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (64)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (65)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (66)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (67)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (68)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (69)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (70)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (71)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (72)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (73)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (74)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (75)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (76)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (77)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (78)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (79)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (80)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (81)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (82)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (83)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (84)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (85)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (86)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (87)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (88)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (89)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (90)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (91)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (92)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (93)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (94)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (95)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (96)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (97)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (98)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (99)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (100)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (101)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (102)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (103)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (104)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (105)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (106)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (107)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (108)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (109)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (110)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (111)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (112)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (113)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (114)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (115)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (116)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (117)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (118)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (119)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (120)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (121)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (122)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (123)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (124)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (125)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (126)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (127)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (128)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (129)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (130)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (131)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (132)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (133)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (134)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (135)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (136)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (137)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (138)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (139)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (140)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (141)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (142)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (143)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (144)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (145)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (146)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (147)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (148)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (149)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (150)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (151)

 

Tìm kiếm

Tin mới