Hình ảnh Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Gx Bình Hải CSsR - Gp Quy Nhơn

Thứ Năm, 11-10-2018 | 00:14:09

Sáng nay lúc 9g 30 Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn về dâng Thánh lễ tạ ơn, Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải… và mừng kỷ niệm 60 Năm đón nhận Tin Mừng…

20181010 Gx Binh Hai CSsR (1) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (2) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (3) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (4) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (5) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (6) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (7) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (8) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (9) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (10) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (11) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (12) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (13) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (14) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (15) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (16) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (17) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (18) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (19) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (20) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (21) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (22) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (23) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (24) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (25) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (26) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (27) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (28) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (29) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (30) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (31) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (32) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (33) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (34) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (35) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (36) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (37) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (38) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (39) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (40) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (41) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (42) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (43) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (44) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (45) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (46) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (47) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (48) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (49) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (50) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (51) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (52) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (53) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (54) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (55) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (56) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (57) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (58) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (59) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (60) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (61) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (62) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (63) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (64) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (65) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (66) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (67) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (68) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (69) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (70) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (71) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (72) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (73) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (74) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (75) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (76) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (77) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (78) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (79) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (80) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (81) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (82) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (83) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (84) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (85) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (86) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (87) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (88) 20181010 Gx Binh Hai CSsR (89)

Tìm kiếm

Tin mới