Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh mục CSsR chiều ngày 21/05/2018 DCCT Sài Gòn

Thứ Ba, 22-05-2018 | 02:08:10

Gia đình Cha Mác Mác-Cô

21-05-2018 TL Cau Nguyen (1)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (2)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (3)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (4)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (5)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (6)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (7)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (8)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (9)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (10)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (11)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (12)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (13)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (14)

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

21-05-2018 TL Cau Nguyen (15)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (16)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (17)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (18)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (19)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (20)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (21)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (22)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (23)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (24)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (25)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (26)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (27)

Giáo Xứ Công lý dang lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

21-05-2018 TL Cau Nguyen (28)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (29)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (30)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (31)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (32)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (33)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (34)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (35)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (36)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (37)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (38)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (39)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (40)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (41)

Cha Giuse Đỗ Đình Tư… đại diện Cộng Đoàn Hà Nội và Cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô21-05-2018 TL Cau Nguyen (42)

Cha Giuse Đỗ Đình Tư… đại diện Cộng Đoàn Hà Nội và Cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

21-05-2018 TL Cau Nguyen (42)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (43)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (44)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (45)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (47)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (48)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (49)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (50)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (51)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (52)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (53)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (54)

 

21-05-2018 TL Cau Nguyen (55)

Các chú Đệ Tử Sài gòn đọc Kinh tối

21-05-2018 TL Cau Nguyen (56)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (57)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (58)

Quý Soeur Dòng Bác Ái Vinh Sơn Cầu nguyện cho Cha Mác-cô

21-05-2018 TL Cau Nguyen (59)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (60)

Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế cầu nguyện cho Cha Mác-cô

21-05-2018 TL Cau Nguyen (61)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (62)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (63)

Gia đình Cha Mác-cô bên linh cữu Cha Mác-cô trước khi dập mạch21-05-2018 TL Cau Nguyen (64)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (65)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (66)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (67)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (68)

Thánh lễ của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua và các anh chị cựu huynh trưởng

21-05-2018 TL Cau Nguyen (69)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (70)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (71)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (72)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (73)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (74)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (75)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (76)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (77)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (78)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (79)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (80)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (81)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (82)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (83)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (84)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (85)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (86)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (87)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (88)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (89)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (90)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (91)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (92)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (93)

21-05-2018 TL Cau Nguyen (94)

 

Tìm kiếm

Tin mới