Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức CSsR ngày 22/05/2018

Thứ Tư, 23-05-2018 | 02:21:51

Học Viện Thánh Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô lúc 9g

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (1)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (2)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (3)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (4)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (5)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (6)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (7)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (8)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (9)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (10)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (11)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (12)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (13)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (14)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (15)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (16)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (17)

Cộng Đoàn Tỉnh Dòng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (18)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (19)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (20)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (22)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (23)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (24)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (25)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (26)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (27)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (28)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (29)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (30)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (31)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (32)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (33)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (34)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (35)

Cộng đoàn Vĩnh Long và Cha đại diện liên Tu Sĩ Tân Định dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (36)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (37)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (38)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (39)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (40)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (41)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (42)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (43)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (44)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (45)

Anh em trẻ Cộng Đoàn My Tho dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (46)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (47)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (48)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (49)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (50)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (51)

Cộng Đoàn Dự Tập & Các Thầy dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (52)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (53)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (54)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (55)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (56)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (57)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (58)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (59)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (60)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (61)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (62)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (63)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (64)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (65)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (66)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (67)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (68)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (69)

Cha Thanh và nhóm HĐ dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (70)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (71)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (72)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (73)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (74)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (75)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (76)

Xóm Giáo 4 & 5 dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (77)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (78)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (79)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (80)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (81)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (82)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (83)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (84)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (85)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (86)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (87)

Xóm Giáo 6 & 8 Xóm Giáo 4 & 5 dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (88)

 

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (89)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (90)

22-05-2018 TL Chau Nguyen C Duc (91)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới