Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế

Thứ Tư, 23-05-2018 | 10:01:56

Hình ảnh Thánh lễ An Táng  Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế

20180523 Le Tang Cha Duc (1)

20180523 Le Tang Cha Duc (2)

20180523 Le Tang Cha Duc (3)

20180523 Le Tang Cha Duc (4)

20180523 Le Tang Cha Duc (5)

20180523 Le Tang Cha Duc (6)

20180523 Le Tang Cha Duc (7)

20180523 Le Tang Cha Duc (8)

20180523 Le Tang Cha Duc (9)

20180523 Le Tang Cha Duc (10)

20180523 Le Tang Cha Duc (11)

20180523 Le Tang Cha Duc (12)

20180523 Le Tang Cha Duc (13)

20180523 Le Tang Cha Duc (14)

20180523 Le Tang Cha Duc (15)

20180523 Le Tang Cha Duc (16)

20180523 Le Tang Cha Duc (17)

20180523 Le Tang Cha Duc (18)

20180523 Le Tang Cha Duc (19)

20180523 Le Tang Cha Duc (20)

20180523 Le Tang Cha Duc (21)

20180523 Le Tang Cha Duc (22)

20180523 Le Tang Cha Duc (23)

20180523 Le Tang Cha Duc (24)

20180523 Le Tang Cha Duc (25)

20180523 Le Tang Cha Duc (26)

20180523 Le Tang Cha Duc (27)

20180523 Le Tang Cha Duc (28)

20180523 Le Tang Cha Duc (29)

20180523 Le Tang Cha Duc (30)

20180523 Le Tang Cha Duc (31)

 

20180523 Le Tang Cha Duc (33)

20180523 Le Tang Cha Duc (34)

20180523 Le Tang Cha Duc (35)

20180523 Le Tang Cha Duc (36)

20180523 Le Tang Cha Duc (37)

20180523 Le Tang Cha Duc (38)

20180523 Le Tang Cha Duc (39)

20180523 Le Tang Cha Duc (40)

20180523 Le Tang Cha Duc (41)

20180523 Le Tang Cha Duc (42)

20180523 Le Tang Cha Duc (43)

20180523 Le Tang Cha Duc (44)

20180523 Le Tang Cha Duc (45)

20180523 Le Tang Cha Duc (46)

20180523 Le Tang Cha Duc (47)

20180523 Le Tang Cha Duc (48)

20180523 Le Tang Cha Duc (49)

20180523 Le Tang Cha Duc (50)

20180523 Le Tang Cha Duc (51)

20180523 Le Tang Cha Duc (52)

20180523 Le Tang Cha Duc (53)

20180523 Le Tang Cha Duc (54)

20180523 Le Tang Cha Duc (55)

20180523 Le Tang Cha Duc (56)

20180523 Le Tang Cha Duc (57)

20180523 Le Tang Cha Duc (58)

20180523 Le Tang Cha Duc (59)

20180523 Le Tang Cha Duc (60)

20180523 Le Tang Cha Duc (61)

20180523 Le Tang Cha Duc (62)

20180523 Le Tang Cha Duc (63)

20180523 Le Tang Cha Duc (64)

20180523 Le Tang Cha Duc (65)

20180523 Le Tang Cha Duc (66)

20180523 Le Tang Cha Duc (67)

20180523 Le Tang Cha Duc (68)

20180523 Le Tang Cha Duc (69)

20180523 Le Tang Cha Duc (70)

20180523 Le Tang Cha Duc (71)

20180523 Le Tang Cha Duc (72)

20180523 Le Tang Cha Duc (73)

20180523 Le Tang Cha Duc (74)

20180523 Le Tang Cha Duc (75)

20180523 Le Tang Cha Duc (76)

20180523 Le Tang Cha Duc (77)

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới