Hình ảnh Thánh lễ An táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang Tu Sĩ Linh Mục CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 18:04:00

Tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp với Cha Giuse vì suốt cả cuộc đời 92 năm làm con Chúa, 63 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục trong đó hơn 40 năm canh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với cương vị Cha Chánh Xứ và Phó Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đông… Và đúng như lời ngài nói: “Con rất hạnh phúc được sống trong đời sống tu sĩ DCCT, để thánh hoá bản thân và cầu nguyện cứu giúp các linh hồn cô thân tất bạt.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời. Amen

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (1)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (2)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (3)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (4)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (5)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (6)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (7)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (8)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (9)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (10)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (11)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (12)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (13)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (14)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (15)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (16)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (17)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (18)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (19)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (20)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (21)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (22)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (23)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (24)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (25)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (26)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (27)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (28)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (29)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (30)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (31)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (32)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (33)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (34)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (35)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (36)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (37)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (38)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (39)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (40)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (41)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (42)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (43)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (44)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (45)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (46)

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (47)

Tìm kiếm

Tin mới