Hình ảnh Thánh lễ An Táng Bà Cố Annna Thân Mẫu Cha Phaolô K' Nhoang CSsR 10/09/2018

Thứ Ba, 11-09-2018 | 01:51:22

8g00, thứ hai, ngày 10/09/2018 Thánh Lễ An táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (0)

Bài giảng Thánh lễ An Tang Bà Cố Anna – Cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng CSsR

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (25)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (26)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (27)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (28)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (29)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (30)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (31)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (32)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (33)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (34)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (35)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (36)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (37)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (38)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (39)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (40)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (41)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (42)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (43)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (44)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (45)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (46)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (47)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (48)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (49)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (50)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (51)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (52)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (53)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (55)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (56)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (57)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (58)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (59)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (60)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (61)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (62)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (63)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (64)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (65)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (66)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (67)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (68)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (69) 10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (70)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (71)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (72)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (73)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (74)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (75)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (76)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (77)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (78)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (79)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (80)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (81)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (82)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (83)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (84)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (85)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (86)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (87)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (88)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (89)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (90)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (91)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (92)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (93)

10-09-2018 TL An Tan Ba Co C K Nhoang (94)

 

 

Tìm kiếm

Tin mới