Hình ảnh Thánh lễ an táng Bà Cố Anna Thân Mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên CSsR

Thứ Năm, 14-12-2017 | 23:21:40

Sáng nay ngày 14/12/2017 tại Nhà Thờ Gx.  Xóm Chiếu cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ an táng Bà Cố Anna Thân Mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên Bế trên Chánh xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội… cùng đồng tế có đông đảo quý Cha… quý Tu sĩ nam nữ, quý thầy Học viện Thánh Anphongsô…

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (1)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (2)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (3)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (4)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (5)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (6)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (7)

quý Thầy Học Viên Thánh Anphongso

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (8)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (9)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (10)

Giảng lễ cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (1)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (11)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (12)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (14)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (13)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (15)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (16)

7

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (17)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (18)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (19)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (20)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (21)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (22)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (23)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (24)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (25)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (26)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (27)

14-12-2017 Le Tang Ba Co C Hien (28)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới