Hình ảnh tam nhật Mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 25 - 26/06-2018 tại CSsR Sài Gòn

Thứ Tư, 27-06-2018 | 15:20:46

Tam nhật mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ I

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (1)

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (2)

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (3)

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (4)

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (5)

25-06-2018 Tam Nhat Ngay I DMHCG (6)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (1)

Tam nhật mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (2)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (3)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (4)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (5)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (6)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (7)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (8)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (9)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (10)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (11)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (12)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (13)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (14)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (15)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (16)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (17)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (18)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (19)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (20)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (21)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (22)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (23)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (24)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (25)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (26)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (27)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (28)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (29)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (30)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (31)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (32)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (33)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (34)

 

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (35)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (36)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (37)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (38)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (39)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (40)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (41)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (42)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (43)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (44)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (45)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (46)

26-06-2018 Tam Nhat Ngay II DMHCG (47)

 

Tìm kiếm

Tin mới