Hình ảnh quý Soeur Học Viện Thánh Tôma Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Thứ Hai, 14-05-2018 | 00:39:15

Tối thứ Bảy ngày 12/05/2018, sau Thánh lễ 18g 30 Hình ảnh quý Soeur Học Viện Thánh Tôma OP Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại hang đá Đức Mẹ, nơi đây mỗi ngày đi học quý Soeur luôn đứng lại thì thàm với Mẹ…

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (1)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (2)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (3)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (4)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (5)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (6)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (7)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (8)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (9)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (10)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (11)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (12)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (13)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (14)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (15)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (16)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (17)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (18)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (19)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (20)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (21)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (22)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (23)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (24)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (25)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (26)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (27)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (28)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (29)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (30)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (31)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (32)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (33)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (34)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (35)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (36)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (37)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (38)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (39)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (40)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (41)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (42)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (43)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (44)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (45)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (46)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (47)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (48)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (49)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (50)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (51)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (52)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (53)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (54)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (55)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (56)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (57)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (58)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (59)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (60)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (61)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (62)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (63)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (65)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (67)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (68)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (69)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (70)

20180512 Sr Op Hoc Vien Toma (71)

Tìm kiếm