Hình ảnh nghi thúc tiễn biệt hỏa táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Ba, 12-06-2018 | 20:26:29

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (1)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (2)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (4)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (3)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (5)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (6)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (7)

  12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (9)12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (8)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (10)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (11)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (12)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (13)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (14)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (15)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (16)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (17)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (18)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (19)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (20)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (21)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (22)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (23)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (24)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (25)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (26)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (27)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (28)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (29)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (30)

12-06-2018 Hoa Tang Thay Tha (31)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới