Hình ảnh nghi thức di quan Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Tự thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 00:05:22

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25).

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (1)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (2)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (3)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (4)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (5)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (6)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (7)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (8)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (9)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (10)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (11)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (12)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (13)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (14)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (15)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (16)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (17)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (18)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (19)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (20)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (21)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (22)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (23)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (24)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (25)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (26)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (27)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (28)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (29)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (30)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (31)

20180615 Di Quan Ba Co C Hoan (32)

Tìm kiếm