Hình ảnh Mồng Hai Tết Kỷ Hợi - Hành hương Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn II

Thứ Năm, 07-02-2019 | 13:45:26

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4
 
Vào lúc16g 30 ngày Mồng Hai Tết Kỷ Hợi: theo truyền thống và tinh thần đạo đức hằng năm vào dịp tết cổ tryền của Dân Tộc, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn quý ông bà anh chị em khắp nới quy tu về cùng nhau củ hành cuộc Hành Hương Minh Niên với Mẹ và nhờ Mẹ xin Chúa tuân đổ muôn ơn lành xuông trên Quê Hương Đất Nước, xuống trên Gia đình và đến ở trong mọi người trong Năm Mới này…
 
Nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho Ông Bà Tổ Tiên Cha Mẹ.. trong năm mới được An Binh và Thánh Đức…
 

 

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (1)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (2)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (3)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (4)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (5)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (6)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (7)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (8)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (9)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (10)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (11) 06-02-2019 HH Monh Nien 2 (12)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (13)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (14)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (15)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (16)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (17)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (18)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (19)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (20)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (21)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (22)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (23)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (24)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (25)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (26)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (27)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (28)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (29)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (30)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (31)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (32)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (33)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (34)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (35)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (36)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (37)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (38)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (39)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (40) 06-02-2019 HH Monh Nien 2 (42)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (41)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (43)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (44)

06-02-2019 HH Monh Nien 2 (45)

Tìm kiếm

Tin mới