Hình ảnh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/08/2018

Thứ Năm, 16-08-2018 | 01:39:36

“Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.” Với những lời đó, năm 1950, đức giáo hoàng Pi-ô XII đã xác định tín điều Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời. Đặc ân này xuất phát từ ơn được làm Đức Mẹ Chúa Trời và là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại, là lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh. (Tiểu sử Đức Me Lên Trời)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (16)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (1)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (2)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (3)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (4)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (5)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (6)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (7)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (8)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (9)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (10)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (11)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (12)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (13)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (14)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (15)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (16)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (17)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (18)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (19)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (20)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (21)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (22)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (23)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (24)

20180815 Le Đuc Me Len Troi (25)

Tìm kiếm