Hình ảnh Hội Đức Hằng Cứu Giúp Miền Nam họp mặt chia sẻ tại Gx Phú Dòng

Thứ Tư, 27-06-2018 | 08:31:16

áng ngày 25/06/2018 từ 7g 00 đến 11g: Các đoàn từ khắp nơi về họp mặt chào đón chia sẻ cầu nguyện với bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp…

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (1)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (2)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (3)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (4)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (5)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (6)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (7)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (8)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (9)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (10)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (11)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (12)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (13)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (14)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (15)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (16)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (17)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (18)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (19)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (20)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (21)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (22)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (23)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (24)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (25)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (26)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (27)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (28)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (29)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (30)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (31)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (32)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (33)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (34)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (35)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (36)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (37)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (38)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (39)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (40)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (41)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (42)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (43)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (44)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (45)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (46)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (47)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (48)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (49)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (50)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (51)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (52)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (53)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (54)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (55)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (56)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (57)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (58)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (59)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (60)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (61)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (62)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (63)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (64)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (65)

25-06-2018 Phu Dong DMHCG (66)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới