Hình ảnh Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 05/05/2018

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 00:05:09

Tối nay thứ bảy đầu tháng 5, tháng Dâng Hoa Kính Đức Mẹ. sau thánh lễ 18g 30, Giáo xóm 2, 7, 8 và 6 (quý Soeur Con Đức Mẹ) đại diện Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn dâng lên Mẹ ngàn hoa khai mạc tháng Đức Mẹ…

2018-05-05 Dang Hoa 1 (1)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (2)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (3)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (4)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (5)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (6)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (7)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (8)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (9)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (10)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (11)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (12)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (13)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (14)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (15)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (16)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (17)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (18)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (19)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (20)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (21)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (22)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (23)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (24)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (25)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (26)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (27)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (28)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (29)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (30)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (31)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (32)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (33)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (34)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (35)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (36)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (37)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (38)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (39)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (40)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (41)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (42)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (43)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (44)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (45)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (46)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (47)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (48)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (49)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (50)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (51)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (52)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (53)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (54)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (55)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (56)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (57)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (58)

2018-05-05 Dang Hoa 1 (59)

 

Tìm kiếm