Hình ảnh di quan Bà Cố Agata đên Nhà Thờ Fatima Bình Triệu

Thứ Hai, 18-03-2019 | 22:59:02

Vào lúc 14g 15 chiều nay thứ Hai ngày 18/03: Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghi thức Di Quan Thân Mẫu từ ngôi nhà thân thường về Nhà Thờ Fatima Bình Triệu…

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (1)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (2)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (3)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (4)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (5)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (6)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (7)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (8)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (9)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (10)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (11)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (12)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (13)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (14)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (15)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (16)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (17)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (18)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (19)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (20)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (21)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (22)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (23)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (24)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (25)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (26)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (27)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (28)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (29)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (30)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (31)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (32)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (33)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (34)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (35)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (36)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (37)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (38)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (39)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (40)

18-03-2019 Di Quan Ba Co Agata - C Vinh (41)

 

Tìm kiếm

Tin mới