Hình ảnh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rước kiệu khai Mạc tháng Dâng Hoa Đức Mẹ

Chúa Nhật, 06-05-2018 | 23:04:42

Chiều nay Chúa Nhật đầu tháng 5, tháng Dâng Hoa Kính Đức Mẹ, sau Thánh lễ 15g 30 dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua là cuộc rước kiệu Đức Mẹ…

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (1)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (2)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (3)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (4)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (5)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (6)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (7)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (8)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (9)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (10)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (11)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (12)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (13)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (14)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (15)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (16)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (17)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (18)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (19)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (20)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (21)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (22)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (23)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (24)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (25)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (26)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (27)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (28)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (29)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (30)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (31)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (32)

06-05-2018 CN VI Phuc Sinh Ruoc Kieu (33)

Tìm kiếm