Hình ảnh Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 00:45:54

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: lúc 19g 30 sau các Xóm Giáo 1,3,4 và 5 đại diện Giáo Xứ dâng Hoa Kính Đức Mẹ…

20180526 Dang Hoa (1)

20180526 Dang Hoa (2)

20180526 Dang Hoa (3)

20180526 Dang Hoa (4)

20180526 Dang Hoa (5)

20180526 Dang Hoa (6)

20180526 Dang Hoa (7)

20180526 Dang Hoa (8)

20180526 Dang Hoa (9)

20180526 Dang Hoa (10)

20180526 Dang Hoa (11)

20180526 Dang Hoa (12)

20180526 Dang Hoa (13)

20180526 Dang Hoa (14)

20180526 Dang Hoa (15)

20180526 Dang Hoa (16)

20180526 Dang Hoa (17)

20180526 Dang Hoa (18)

20180526 Dang Hoa (19)

20180526 Dang Hoa (20)

20180526 Dang Hoa (21)

20180526 Dang Hoa (22)

20180526 Dang Hoa (23)

20180526 Dang Hoa (24)

20180526 Dang Hoa (25)

20180526 Dang Hoa (26)

20180526 Dang Hoa (27)

20180526 Dang Hoa (28)

20180526 Dang Hoa (29)

20180526 Dang Hoa (30)

20180526 Dang Hoa (31)

20180526 Dang Hoa (32)

20180526 Dang Hoa (33)

20180526 Dang Hoa (34)

20180526 Dang Hoa (35)

20180526 Dang Hoa (36)

20180526 Dang Hoa (37)

20180526 Dang Hoa (38)

20180526 Dang Hoa (39)

20180526 Dang Hoa (40)

20180526 Dang Hoa (41)

20180526 Dang Hoa (42)

20180526 Dang Hoa (43)

20180526 Dang Hoa (44)

20180526 Dang Hoa (45)

20180526 Dang Hoa (46)

20180526 Dang Hoa (47)

20180526 Dang Hoa (48)

20180526 Dang Hoa (49)

20180526 Dang Hoa (50)

20180526 Dang Hoa (51)

20180526 Dang Hoa (52)

20180526 Dang Hoa (53)

20180526 Dang Hoa (54)

20180526 Dang Hoa (55)

20180526 Dang Hoa (56)

20180526 Dang Hoa (57)

20180526 Dang Hoa (58)

20180526 Dang Hoa (59)

20180526 Dang Hoa (60)

20180526 Dang Hoa (61)

20180526 Dang Hoa (62)

20180526 Dang Hoa (63)

 

 

Tìm kiếm

Tin mới