Hình ảnh An táng Bà Cố Lucia thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR tại Đất Thánh Gx Thổ Hoàng

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 00:59:20

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Ga 3, 16)

20180615 Nghi Thuc An Tang (1)

20180615 Nghi Thuc An Tang (2)

20180615 Nghi Thuc An Tang (3)

20180615 Nghi Thuc An Tang (4)

20180615 Nghi Thuc An Tang (5)

20180615 Nghi Thuc An Tang (6)

20180615 Nghi Thuc An Tang (7)

20180615 Nghi Thuc An Tang (8)

20180615 Nghi Thuc An Tang (9)

20180615 Nghi Thuc An Tang (10)

20180615 Nghi Thuc An Tang (11)

20180615 Nghi Thuc An Tang (12)

20180615 Nghi Thuc An Tang (13)

20180615 Nghi Thuc An Tang (14)

20180615 Nghi Thuc An Tang (15)

20180615 Nghi Thuc An Tang (16)

20180615 Nghi Thuc An Tang (17)

20180615 Nghi Thuc An Tang (18)

20180615 Nghi Thuc An Tang (19)

20180615 Nghi Thuc An Tang (20)

20180615 Nghi Thuc An Tang (21)

20180615 Nghi Thuc An Tang (22)

20180615 Nghi Thuc An Tang (23)

20180615 Nghi Thuc An Tang (24)

20180615 Nghi Thuc An Tang (25)

20180615 Nghi Thuc An Tang (26)

20180615 Nghi Thuc An Tang (27)

20180615 Nghi Thuc An Tang (28)

20180615 Nghi Thuc An Tang (29)

20180615 Nghi Thuc An Tang (30)

20180615 Nghi Thuc An Tang (31)

20180615 Nghi Thuc An Tang (32)

20180615 Nghi Thuc An Tang (33)
20180615 Nghi Thuc An Tang (34)

20180615 Nghi Thuc An Tang (35)

20180615 Nghi Thuc An Tang (36)

20180615 Nghi Thuc An Tang (37)

20180615 Nghi Thuc An Tang (38)

20180615 Nghi Thuc An Tang (39)

20180615 Nghi Thuc An Tang (40)

20180615 Nghi Thuc An Tang (41)

20180615 Nghi Thuc An Tang (42)

20180615 Nghi Thuc An Tang (43)

20180615 Nghi Thuc An Tang (44)

20180615 Nghi Thuc An Tang (45)

20180615 Nghi Thuc An Tang (46)

20180615 Nghi Thuc An Tang (47)

20180615 Nghi Thuc An Tang (48)

20180615 Nghi Thuc An Tang (49)

20180615 Nghi Thuc An Tang (50)

20180615 Nghi Thuc An Tang (51)

20180615 Nghi Thuc An Tang (52)

20180615 Nghi Thuc An Tang (53)

20180615 Nghi Thuc An Tang (54)

20180615 Nghi Thuc An Tang (55)

20180615 Nghi Thuc An Tang (56)

20180615 Nghi Thuc An Tang (57)

20180615 Nghi Thuc An Tang (58)

20180615 Nghi Thuc An Tang (59)

 

Tìm kiếm

Tin mới