Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đầu Tháng 8 / 2018

Thứ Bảy, 04-08-2018 | 14:13:07

Hôm nay ngày 04/08/2018: thứ bảy đầu tháng 14g 00 hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

14g 30 Thánh  lễ Cầu Nguyện cho Ân Nhân và Thân Nhân của Nhà Dòng

Giảng lễ Hành Hương – Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

Tìm kiếm

Tin mới