Hang Đá Giáng Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 2018

Thứ Bảy, 15-12-2018 | 23:06:12

2018 CSsR VN (1)

Chúa Cứu Thế Việt Nam (Quang Trọng/ Photo)

2018 CSsR VN (2)

Chúa Cứu Thế Việt Nam (Quang Trọng/ Photo)

2018 CSsR VN (3)

Chúa Cứu Thế Việt Nam (Quang Trọng/ Photo)

 

Tìm kiếm

Tin mới