Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 00:34:33

17g 00 Cha bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng cùng quí ông bà anh chị em, đai diện các hội đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae.

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (1)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (2)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (3)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (4)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (5)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (6)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (7)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (8)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (9)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (10)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (11)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (12)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (13)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (14)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (15)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (16)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (17)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (18)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (19)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (20)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (21)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (22)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (23)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (24)

29-01-2019 Ti Gx - T Ly Mau (25)

Tìm kiếm

Tin mới