Giờ Hành Hương & Thánh lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/09/2018

Thứ Bảy, 15-09-2018 | 13:48:10

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19, 25)

  • 14g 00 thứ bảy hằng tuần Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  • Bài giảng lễ: Lm Giuse Nguyễn Duy Thịnh CSsR

Tìm kiếm