Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:25:04

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (1)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (2)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (4)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (3)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (5)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (6)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (7)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (8)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (9)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (10)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (11)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (13)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (14)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (15)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (16) 11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (17)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (18)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (19)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (20)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (21)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (22)

11-06-2018 Gx Dang kle Cau Nguỵen (23)

Tìm kiếm