Gia đình Thầy Gioakim Trần Văn Thà bên lĩnh cữu trước khi dập mạnh

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:24:56

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

11-06-2018 Day Lap Quan (1)

11-06-2018 Day Lap Quan (2)

11-06-2018 Day Lap Quan (3)

11-06-2018 Day Lap Quan (4)

11-06-2018 Day Lap Quan (5)

11-06-2018 Day Lap Quan (6)

11-06-2018 Day Lap Quan (7)

11-06-2018 Day Lap Quan (8)

11-06-2018 Day Lap Quan (9)

11-06-2018 Day Lap Quan (10)

11-06-2018 Day Lap Quan (11)

11-06-2018 Day Lap Quan (12)

11-06-2018 Day Lap Quan (13)

11-06-2018 Day Lap Quan (14)

11-06-2018 Day Lap Quan (15)

11-06-2018 Day Lap Quan (16)

11-06-2018 Day Lap Quan (17)

11-06-2018 Day Lap Quan (18)

11-06-2018 Day Lap Quan (19)

11-06-2018 Day Lap Quan (20)

11-06-2018 Day Lap Quan (21)

Tìm kiếm