Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn: Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Thứ Hai, 24-12-2018 | 02:10:44

Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn tổ chức đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “NÀY CON ĐÂY, CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI” (Hr 10, 9)

Trong đêm Hoan Ca hôn nay của Gia Đình Dự Tập có sự hiện diện của Cha Tiến Lộc nguyên giám đốc Dự Tập CSsR, Cha Vincent Phạm Cao Quý, Giám học Học Viên Thánh Anphongsô, Cha Giuse Bá Văn Đạt cùng anh em Đệ Tử CSsR Sài Gòn, Cha Lê Thanh Thiện Đạt, quý Soeur Dòng Lasan, Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa… cùng quý ân nhân, thân nhân và thân hữu của gia đình Dự tập…

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (1)

Giới thiệu chương trình

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (2)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (3)

Cộng đoàn cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đên trong đem nay…

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (4)

Cha Giám độc Dự tập tuyên Bố Khai Mạc chương trình Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (5)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (6)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (7)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (8)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (9)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (10)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (11)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (12)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (13)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (14)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (15)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (16)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (17)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (18)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (19)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (20)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (21)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (22)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (23)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (24)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (25)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (26)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (27)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (28)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (29)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (30)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (31)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (32)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (33)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (34)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (35)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (36)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (37)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (38)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (39)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (40)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (41)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (42)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (43)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (44)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (45)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (46)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (47)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (48)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (49)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (50)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (51)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (52)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (53)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (54)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (55)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (56)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (57)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (58)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (59)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (60)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (61)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (62)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (63)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (64)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (65)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (66)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (67)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (68)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (69)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (70)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (71)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (72)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (73)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (74)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (75)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (76)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (77)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (78)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (79)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (80)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (81)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (82)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (83)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (84)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (85)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (86)

20181222 Hoan Ca Giang Sinh - Du Tap CSsR Mai Thon (87)

 

Tìm kiếm

Tin mới