Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR:

Thứ Ba, 18-09-2018 | 02:28:57

16g 00 ngày 17/09/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượngu, Cha Tô ma Phạm Huy Lãm cùng các em Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn. Xin chúa sơm đưa Cha Antôn vào trong tình thương của Chúa…

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (14)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (1)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (2)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (3)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (4)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (5)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (6)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (7)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (8)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (9)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (10)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (11)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (12)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (13)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (15)

Du Tap CSsR Dag Le - C Nam 16g 00 (16)

Tìm kiếm

Tin mới