Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Học Viện Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Hai, 28-01-2019 | 19:50:49

16g 00 Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Học Viện Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (1)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (2)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (3)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (4)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (5)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (6)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (7)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (8)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (9)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (10)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (11)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (12)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (13)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (14)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (15)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (16)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (17)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (18)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (19)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (20)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (21)

28-01-2019 Tl CN - T Lt Mau - HV Mai Thon (22)

Tìm kiếm

Tin mới