Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Phú Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Hai, 28-01-2019 | 19:23:10

Chiều nay lúc 14g Cha Bề trên, chánh xứ, quý Cha và anh chị em Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy Micae

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (1)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (2)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (3)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (4)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (5)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (6)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (7)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (8)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (9)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (10)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (11)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (12)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (13)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (14)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (15)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (16)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (17)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (18)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (19)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (20)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (21)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (22)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (23)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (24)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (25)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (26)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (27)

28-01-2019 Tl CN T Micae - Gx Phu Dong (28)

Tìm kiếm

Tin mới