Di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức từ Nhà Dòng ra Nhà Thờ

Thứ Tư, 23-05-2018 | 02:50:37

20g 30 ngày 22/05/2018 nghi thức di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Từ Nhà Dòng sang Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20180522 Di Quan Cha Duc (1)

20180522 Di Quan Cha Duc (2)

20180522 Di Quan Cha Duc (3)

20180522 Di Quan Cha Duc (4)

20180522 Di Quan Cha Duc (6)

20180522 Di Quan Cha Duc (5)

20180522 Di Quan Cha Duc (7)

20180522 Di Quan Cha Duc (8)

20180522 Di Quan Cha Duc (9)

20180522 Di Quan Cha Duc (10)

20180522 Di Quan Cha Duc (11)

20180522 Di Quan Cha Duc (12)

20180522 Di Quan Cha Duc (13)

20180522 Di Quan Cha Duc (14)

20180522 Di Quan Cha Duc (15)

20180522 Di Quan Cha Duc (16)

20180522 Di Quan Cha Duc (17)

20180522 Di Quan Cha Duc (18)

20180522 Di Quan Cha Duc (19)

20180522 Di Quan Cha Duc (20)

20180522 Di Quan Cha Duc (21)

20180522 Di Quan Cha Duc (22)

20180522 Di Quan Cha Duc (23)

20180522 Di Quan Cha Duc (24)

20180522 Di Quan Cha Duc (25)

20180522 Di Quan Cha Duc (26)

20180522 Di Quan Cha Duc (27)

20180522 Di Quan Cha Duc (28)

20180522 Di Quan Cha Duc (29)

20180522 Di Quan Cha Duc (30)

20180522 Di Quan Cha Duc (31)

20180522 Di Quan Cha Duc (32)

20180522 Di Quan Cha Duc (33)

20180522 Di Quan Cha Duc (34)

20180522 Di Quan Cha Duc (35)

20180522 Di Quan Cha Duc (36)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới