Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn: Tam Nhật Kính Đức Mẹ HCG, Thánh lễ Tuyên Khấn, Thánh lễ Truyền chức Linh mục

Thứ Năm, 21-06-2018 | 06:01:43

Print

Print

Print

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới