CSsR Vn: Xóm Giáo 1 & 3 cùng với anh chị em cựu Huynh Trưởng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 02:17:53

20g 00 Cha đặc trách Xóm Giáo 1 & 3: Phêrô Đỗ minh Trí cùng với Cha Thành Tâm, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản linh hướng Xứ Đoàn Thiêu Nhi Chúa Kitô Vua và anh chị em cựu Huynh Trưởng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (1)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (2)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (3)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (4)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (5)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (6)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (7)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (8)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (9)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (10)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (11)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (12)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (13)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (14)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (15)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (16)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (17)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (18)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (19)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (20)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (21)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (22)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (23)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (24)

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (25)

 

Tìm kiếm

Tin mới