CSsR VN: Cộng đoàn Châu Ô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

Thứ Tư, 26-12-2018 | 17:06:43

Vào lúc 9g 00 sáng nay cha Bề trên Cộng Đoàn Châu Ổ cùng quý cha và một số anh từ Gx Châu Ổ vào cùng với cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh lế Cầu nguyện cho Cha Micae .

Nguyện xin Chúa đón sóm đón cha Micaem vào trong Tình Yêu Của Ngài…

26-12-2018 CD Chau O 9g (1)

26-12-2018 CD Chau O 9g (2)

26-12-2018 CD Chau O 9g (3)

26-12-2018 CD Chau O 9g (4)

26-12-2018 CD Chau O 9g (5)

26-12-2018 CD Chau O 9g (6)

26-12-2018 CD Chau O 9g (7)

26-12-2018 CD Chau O 9g (8)

26-12-2018 CD Chau O 9g (9)

26-12-2018 CD Chau O 9g (10)

26-12-2018 CD Chau O 9g (11)

26-12-2018 CD Chau O 9g (12)

26-12-2018 CD Chau O 9g (13)

26-12-2018 CD Chau O 9g (14)

26-12-2018 CD Chau O 9g (15)

26-12-2018 CD Chau O 9g (16)

26-12-2018 CD Chau O 9g (17)

26-12-2018 CD Chau O 9g (18)

26-12-2018 CD Chau O 9g (19)

26-12-2018 CD Chau O 9g (20)

26-12-2018 CD Chau O 9g (21)

26-12-2018 CD Chau O 9g (22)

26-12-2018 CD Chau O 9g (23)

26-12-2018 CD Chau O 9g (24)

26-12-2018 CD Chau O 9g (25)

26-12-2018 CD Chau O 9g (26)

26-12-2018 CD Chau O 9g (27)

26-12-2018 CD Chau O 9g (28)

26-12-2018 CD Chau O 9g (29)

26-12-2018 CD Chau O 9g (30)

 

Tìm kiếm

Tin mới