CSsR VN: 17g 00 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

Thứ Tư, 26-12-2018 | 21:33:29

“Chính Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25a)

Chiều nay lúc 17g 00 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (1)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (3)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (2)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (4)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (5)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (6)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (7)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (8)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (9)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (10)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (11)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (12)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (13)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (14)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (15)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (16)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (17)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (18)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (19)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (20)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (21)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (22)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (23)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (24)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (25)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (26)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (27)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (28)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (29)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (30)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (31)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (32)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (33)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (34)

26-12-2018 Gx DMHCG - C Hanh CSsR (35)

 

Tìm kiếm

Tin mới