CSsR VN: 15g 00 Cộng đoàn Tỉnh Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

Thứ Tư, 26-12-2018 | 19:18:16

“Chính Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25a)

Vào lúc 15g 00 Cộng đoàn Tỉnh Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR.

Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông PGT cùng quý Cha ban quản trị Tỉnh Dòng cùng quý cha trong Nhà Dòng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa cùng với cha Micae.

Nguyện xin Chúa đón nhân Linh hồn Cha Micae vào trong Tình Thương Chủa…

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (0)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (1)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (2)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (4)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (5)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (6)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (7)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (8)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (9)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (10)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (11)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (12)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (13)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (14)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (15)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (16)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (17)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (18)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (19)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (20)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (21)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (22)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (23)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (24)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (25)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (26)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (27)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (28)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (29)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (30)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (31)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (32)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (33)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (34)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (35)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (36)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (37)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (38)

26-12-2018 CD Tinh Dong - C Hanh (39)

 

Tìm kiếm

Tin mới