CSsR VN: 14g 00 Dự Tập CSsR Mai Thôn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

Thứ Tư, 26-12-2018 | 18:04:01

“Chính Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11,25a)

Vào lúc 14g 00 ngày 26/12/2018 Dự Tập CSsR Mai Thôn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Micae Trương Văn Hành CSsR

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (1)

 

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (2)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (3)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (4)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (5)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (6)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (7)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (8)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (9)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (10)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (11)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (12)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (13)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (14)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (15)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (16)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (17)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (18)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (19)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (20)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (21)

26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (22) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (23) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (24) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (25) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (26) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (27) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (28) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (29) 26-12-2018 Du Tap Mt - C Hanh (30)

Tìm kiếm

Tin mới