Cộng Đoàn Tỉnh Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 00:11:36

16g 00 ngày 29/01/2019 cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (1)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (2)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (3)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (4)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (5)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (6)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (7)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (8)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (9)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (10)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (11)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (12)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (13)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (14)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (15)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (16)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (17)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (18)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (19)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (20)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (21)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (22)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (23)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (24)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (25)

29-01-2019 Tl CN Thay Micae 16g (26)

 

Tìm kiếm

Tin mới