Cộng Đoàn Hưu Dưỡng dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Ba, 29-01-2019 | 23:09:59

Vào lúc 7g 00 sáng 29/01 Cha Giám đốc nhà hưu chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (1)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (2)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (3)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (4)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (5)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (6)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (7)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (8)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (9)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (10)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (11)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (12)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (13)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (14)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (15)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (16)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (17)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (18)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (19)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (20)

29012019 Tl T Ly Mau - NHa Huu (21)

 

Tìm kiếm

Tin mới