Cộng đoàn CSsR Vĩnh Long dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trân Văn Thâm CSsR

Thứ Tư, 10-10-2018 | 00:46:48

 

20181009 CD DCCT Vinh Long (1)

20181009 CD DCCT Vinh Long (2)

20181009 CD DCCT Vinh Long (3)

20181009 CD DCCT Vinh Long (4)

20181009 CD DCCT Vinh Long (5)

20181009 CD DCCT Vinh Long (6)

20181009 CD DCCT Vinh Long (7)

20181009 CD DCCT Vinh Long (8)

20181009 CD DCCT Vinh Long (9)

20181009 CD DCCT Vinh Long (10)

20181009 CD DCCT Vinh Long (11)

20181009 CD DCCT Vinh Long (12)

20181009 CD DCCT Vinh Long (13)

20181009 CD DCCT Vinh Long (14)

20181009 CD DCCT Vinh Long (15)

20181009 CD DCCT Vinh Long (16)

20181009 CD DCCT Vinh Long (17)

20181009 CD DCCT Vinh Long (18)

20181009 CD DCCT Vinh Long (19)

20181009 CD DCCT Vinh Long (20)

20181009 CD DCCT Vinh Long (21)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới