Thánh Lễ 20:00 CN III TN - 27/01/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 27-01-2019 | 21:19:41

Tường thuật Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên – ngày 27/01/2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Chủ tế: Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Giảng lễ: Linh mục Gioan B. Hoàng Xô Băng CSsR

Bài giảng: Cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng CSsR

Tìm kiếm

Tin mới